• ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ
  ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААГ ТАЙЛАГНАХ ЖУРАМ
  2017-10-19 09:48

 • ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
  ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
  2017-10-19 09:46

 • ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ЭРХЭЭ ХЯЗГААРЛУУЛСАН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ
  ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ЭРХЭЭ ХЯЗГААРЛУУЛСАН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛ
  2017-10-19 09:40

 • ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, УРАМШУУЛЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
  ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, УРАМШУУЛЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЖУРАМ
  2017-10-19 09:36

 • ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР (ЖИШИГ МАЯГТУУД)
  ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР(ЖИШИГ МАЯГТУУД)
  2017-10-19 09:33

 • ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР (МАЯГТУУД)
  ТЕНДЕРИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗААВАР(МАЯГТУУД)
  2017-10-19 09:27
 • Санал асуулга

  Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

  Хамтрагч байгууллагууд