НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2019 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


НИЙСЛЭЛИЙН НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2018 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН


Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт


Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт


Авлигын эсрэг 2017 оны төлөвлөгөө


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2017 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх журам


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны Ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх журам


Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө


Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөө


ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2015 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТ


Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны биелэлт


Худалдан авах ажиллагааны албаны 2015 оны Авлигын эсрэг төлөвлөгөөны хүрээнд "Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх" сэдвээр сургалтанд хамрагдлаа.


Авлигтай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Д.Мөнхжаргал "Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх" сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.


Худалдан авах ажиллагааны албаны авлигын эсрэг 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө


Худалдан авах ажиллагааны албаны авлигын эсрэг 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд