2017 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН


2017 ОНЫ ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮНД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН


ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН -2018 он


ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН- 2018 он


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ХИЙСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ХИЙСЭН АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ


Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтад хийсэн аудитын тайлан


Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний сонгон шалгаруулалтад хийсэн аудитын тайлан


Налайх дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан


Налайх дүүргийн 2015 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн санхүүгийн аудитын тайлан


Налайх дүүргийн Дотоод аудитын албаны аудитын тайлан


Налайх дүүргийн Дотоод аудитын албаны аудитын тайлан


Аудитын тайлан


Аудитын тайлан

Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд