ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТӨРИЙН БОЛОН БУСАД БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ


ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТӨРИЙН БОЛОН БУСАД БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ


ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ


ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ


ТӨРИЙН АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР


ТӨРИЙН АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР


МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЖУРАМ


Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/477 дугаар захирамж


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ЖУРАМ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2017 ОНЫ АРХИВЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөөний биелэлт


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөө


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2016 оны архивын ажлын төлөвлөгөө


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны архивын дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн журам


Налайх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны архивын дүрэм, албан хэрэг хөтлөлтийн журам


ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР


ТӨРИЙН АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮНДСЭН ЗААВАР

Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд