2 ДУГААР ХОРООНЫ ОРОН СУУЦНЫ 40-41 ДҮГЭЭР БАЙРНЫ ДУНД АХМАД НАСТАН, ХҮҮХЭД ЗАЛУУЧУУДЫН ЧӨЛӨӨТ ЦАГАА ӨНГӨРҮҮЛЭХ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙГ ЗАСВАРЛАХ

2018-08-30 05:41

 

 

 

 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 02 сарын 14-ны өдрийн 11 тоот тогтоолоор 2 дугаар хорооны орон сууцны 40-41 дүгээр байрны дунд ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх тоглоомын талбайг засварлах тендерт -14.0 сая төгрөгийн хөрөнгө баталсан. Ажлын даалгавар 2018 оны 03 сарын 01-ны өдөр ирсэн. Үнэлгээний хороо 2018 оны 03 сарын 06-ны өдөр байгуулагдсан. Тендерийг 2018 оны 03 сарын 21-ны өдөр зарласан. 2018 оны 04 сарын 04-ны өдөр нээсэн боловч шаардлагад нийцсэн тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан. 2018 оны 04 сарын 30-ны өдөр гэрээ шууд байгуулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн. 2018 оны 05 сарын 04-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Тендерийг олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны журмаар, уламжлалт хэлбэрээр зохион байгуулж  "Иргэдийн оролцоо", "Саруул талбай", " Табо харш" зэрэг иргэдийн бүлгүүд оролцсноос "Иргэдийн оролцоо" иргэдийн бүлэг 14.0 сая төгрөгөөр шалгарсан. Гэрээг 2018 оны 05 сарын 04-ны өдрөөс 06 сарын 15-ны өдөр хүртэл байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл- 50%
Санал асуулга

Худалдан авах ажиллагаа хэр шудрага явагдаж байна гэж бодож байна вэ?

Хамтрагч байгууллагууд